Koronavirus ja lomautus

Lomautus

Lomauttamisesta ei tule sopia vapaaehtoisesti, koska on olemassa riski, että työttömyyskassa hylkää oikeuden työttömyyspäivärahaan, koska henkilö on itse sopinut työttömyydestään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö luottamusmies voi neuvotella työnantajan kanssa yt-neuvotteluissa lomautusten ajankohdista ym. Neuvotteluita käydään ja on käytävä, mutta päätöksenteko ja vastuu lomautuksista on oltava työnantajalla.

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset ovat voimassa yksityisellä sektorilla.

Laki astui voimaan 1.4.2020 ja se on voimassa 31.12.2020 asti.

 • työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään
 • lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa lyhennetään 5 päivään
 • työnantajalla on oikeus lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä
 • Muutokset eivät koske irtisanomisia tai osa-aikaistamisia kokevia yhteistoimintaneuvotteluita.
 • ansiopäivärahaa maksetaan ilman normaalia 5 päivän omavastuuaikaa (Työttömyysturvalain normaalit 5 omavastuupäivää eivät toteudu silloin kun lomautuksen ensimmäinen päivä on 16.3 – 7.7.2020).

Lisäksi 15.4 – 6.7.2020 työttömyysturvaa on parannettu seuraavasti:

 • Palkansaajan työssäoloehtoa lyhennetään.
  Työssäoloehto on edellytys työttömyyspäivärahan saannille. Palkansaajien työssäoloehto on 13 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 26 kalenteriviikkoa. Yrittäjän ei-omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 52 kalenteriviikkoa.
 • Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaa turvaa, jos työttömyys pitkittyisi.
 • Muutoksia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen (mahdollisesti 31.12.2020).

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisesti tai lyhentämällä työntekijän päivittäistä tai viikoittaista työaikaa.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan kun työaika on maksimissaan 80%.

Voiko työnantaja lomauttaa työntekijöitään, vaikka yrityksen taloudellinen tilanne pysyisi ennallaan koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana?

Lomautuksen edellytys on sama kuin normaalitilanteessa. Jotta voi lomauttaa, työn tulee olennaisesti vähentyä. Pelkkä valtakunnan tilanne ei siihen riitä. Lomautukset on peruttava tai lomautettu on kutsuttava töihin, jos ja kun tilanne muuttuu.

Saako yritys palkata uusia työntekijöitä jos vanhojakin lomautetaan?

Lomautusuhan piirissä olevat työntekijät pitäisi pyrkiä sijoittamaan uusiin tehtäviin sen sijaan, että palkataan uusia työntekijöitä. Edellyttää sitä, että lomautusuhan alla olevien ammattitaito on sopivaa niihin tehtäviin, joihin uusia palkattaisiin.

Voiko työnantaja siirtää minut toisiin tehtäviin?

Lähtökohtaisesti työnantaja voi päättää työtehtävistä työsopimuksen rajoissa. Jos työsopimuksessa lukee työtehtävien kohdalla ”ja muut työnantajan tarjoamat tehtävät” voi väliaikaisesti olla mahdollista siirtää muihin tehtäviin, jota työntekijä pystyisi tekemään.

Työnantajalla on työsuojeluvelvoite myös poikkeusoloissa. Työnantajan pitää arvioida, voiko työntekijä työskennellä turvallisesti (ilman että perussairauden vuoksi olisi kohonnut riski saada vakava koronavirusinfektio). Tarvittaessa konsultoidaan työterveyslääkäriä. Lisäksi on tärkeää huolehtia riittävästä suojautumisesta ja perehdytyksestä siirryttäessä uusiin tehtäviin.

Voinko kieltäytyä asiakastyöstä jos minulla ei ole siinä mahdollisuutta riittävään ja asianmukaiseen suojautumiseen?

Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista. Oikeus pidättäytyä työnteosta jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muutoin huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. Työstä pidättäytyminen ei saa kuitenkaan rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä.

Työnantaja tarjoaa muuta työtä lomautuksen vaihtoehtona. Onko se otettava vastaan?

Työnantajalla on lomautuksen aikana ja jo sitä ennen velvollisuus tarjota työntekijälle mitä tahansa työtä, jota työntekijä pystyisi tekemään. Muutakin kuin työsopimuksessa mainittua työtä on tarjottava, jos sellaista ilmaantuu ja työntekijä pystyisi koulutuksensa ja osaamisensa perusteella sitä tekemään. Työntekijällä ei ole velvollisuutta ottaa vastaan lomautuksen aikana tarjottua työtä, mutta kieltäytyminen tarjotusta työstä voi joissain tapauksissa johtaa työttömyysturvan menettämiseen. Päätöksen tekee TE-keskus. Silloin kyseessä täytyy olla yksilöity tarjous, josta työntekijä on kieltäytynyt ja asiasta on ilmoitettu TE-toimistoon.

Jos tulet lomautetuksi ilmoittaudu TE-toimistoon ja hae ansiopäivärahaa kassalta:

 1. Ilmoittaudu TE-toimiston verkkopalvelussa työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Pidä työnhaku voimassa työvoimaviranomaisen ohjeiden mukaan. Työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ainoastaan ajalta, jolloin työnhakusi on ollut voimassa.
 2. Hae ansiopäivärahaa kahden viikon kuluttua työttömyyden tai lomautuksen alusta Terveydenhuoltoalan työttömyyskassasta.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä mukaan hakemuksessa pyydetyt liitteet, myös palkkatodistus tai palkkalaskelmat.
 4. Jos sinut on lomautettu, täytä hakemus kokonaisilta kalenteriviikoilta, vaikka lomautus alkaisi tai päättyisi keskellä viikkoa.
 5. Toimita kassalle muutosverokortti etuutta varten, muuten ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosentin mukaisesti.
 6. Hae jatkossa päivärahaa neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Viimeisen hakemuksen voi tehdä lyhyemmältä ajalta.
 7. Asioi kassan kanssa verkkoasioinnin kautta. Puhelinpalvelua on rajoitettu hakemuskäsittelyn vuoksi.

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan kotisivuilta.  

Suuntaa antavaa tietoa ansiopäivärahan määrästä: ansiopäivärahalaskuri.

Saanko mennä muualle töihin lomautusaikana?

Kyllä, työntekijänä sinulla on lomautusaikana oikeus ottaa vastaan muuta työtä, mutta kilpailevaa yritystä et saa perustaa. Luontaisetujakin on mahdollisuus käyttää jos niiden on sovittu säilyvän lomautusaikana. Voit myös irtisanoa työsopimuksesi lomautusaikana ilman irtisanomisaikaa (kunhan työnantajan ilmoittamaan työnalkamispäivään on yli seitsemän vuorokautta).

Kertyykö lomautuksen ajalta vuosilomaa?

Lomautuksen aikana kertyy vuosilomaa ensimmäiseltä 30 päivältä. Jos lomautus toteutetaan työaikaa lyhentämällä, vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajan kerrallaan. Jos lyhennetty työviikko jatkuu uuden lomanmääräytymisvuoden puolelle, kuuden kuukauden vuosiloman ansaintajakso alkaa uudestaan.