Jaokset

Jaokset ovat työryhmiä, jotka keskittyvät jokainen omalla osa-alueellaan edistämään työterveyshoitajien asiaa. Kunkin jaoksen puheenjohtajana toimii tavallisesti joku hallituksen jäsenistä.

Työterveyshoitajaliitossa toimii viisi jaosta sekä vaalitoimikunta:

 • Ammatti- ja koulutusjaos
 • Viestintäjaos
 • Työmarkkinajaos
 • Järjestöjaos
 • Kansainvälinen jaos
 • Vaalitoimikunta

Pääset tutustumaan jaoksiin alta klikkaamalla otsikkoa.

Ammatti- ja koulutusjaoksen tavoitteena on kehittää jatkuvasti työterveyshoitajien ammattitaitoa ja asiantuntijuutta – sekä näiden rinnalla kasvattaa työmme arvostusta.

Katso ammatti- ja koulutusjaoksen esittäytymisvideo:

Ammatti- ja koulutusjaoksen tehtäviin kuuluu mm:

 • tukea työterveyshoitajien ammatillista kehittymistä ja innostaa elinikäiseen oppimiseen
 • vaikuttaa työterveyshuollon koulutukseen ja sen sisältöön
 • tuoda esille työterveyshoitajien osaamista ja asiantuntemusta
 • tarjota asiantuntijanäkökulma ammattiin ja koulutukseen liittyviin työryhmiin
 • antaa lausuntoja ja kannanottoja koskien työterveyshuoltoa ja työterveyshoitajan työtä sekä tiedottaa alaan liittyvistä asioista
 • seurata alan kehitystä ja tutkimuksia sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Lisäksi ammatti- ja koulutusjaos valmistelee ja tekee esityksiä liiton hallituksille em. aiheista. Se myös tiedottaa apurahahakemuksista sekä valmistelee ne hallituksen käsittelyyn.

Työterveyshoitajien luentopäivien järjestämisessä ammatti- ja koulutusjaoksella on niin ikään tärkeä rooli.

Ammatti- ja koulutusjaoksen jäsenet:

 • Hannele Pohjonen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Marja Alanne, vt. työterveyshoitaja
 • Marjo Aho-Mantila, palveluvastaava
 • Pia Valjakka, osastonhoitaja
 • Suvi Kuosmanen, johtava asiantuntija.

Viestintäjaos toimittaa Työterveyshoitaja-lehden. Julkaisemme myös lehdistötiedotteita, kannanottoja ja lausuntoja yhdessä hallituksen ja jaosten kanssa. Teemat liittyvät työterveyshuoltoon, työterveyshoitajien työhön ja työikäisten hyvinvointiin.

Videolla viestintäjaos esittäytyy;:

Työterveyshoitaja-lehti

Työterveyshoitaja-lehdessä julkaistaan ajankohtaisia artikkeleita työterveyshuollosta. Sen lukijakuntaa ovat paitsi liiton jäsenet, myös työterveyshuollosta kiinnostuneet yhteistyökumppanit ja alan opiskelijat.

Lehti on kaikkien liiton jäsenten ja tilaajien luettavissa sekä painotuotteena sekä Terveysportissa.

Työterveyshoitaja-lehti:

 • tavoittaa yli 80 % työssä olevista työterveyshoitajista
 • ilmestyy neljä kertaa vuodessa
 • on painosmäärältään tällä hetkellä 2 500.

Viestintäjaoksen jäsenet:

 • Terhi Vesiluoma, puheenjohtaja, lehden päätoimittaja
 • Anu Silander
 • Jonna Vaalio
 • Jaana Parviainen
 • Eila Leonoff, lehden toimitussihteeri

Järjestöjaos ylläpitää ja kehittää sekä liiton että paikallisosastojen toimintaa. Se myös edistää yhteistyötä liiton ja sidosryhmien kanssa.

Käytännössä järjestöjaos:

 • kannustaa jäseniä osallistumaan liiton toimintaan
 • järjestää paikallisosastojen puheenjohtajille ja sihteereille vuosittaiset ajankohtaispäivät
 • perehdyttää johtokuntien uudet jäsenet liiton toimintaan
 • tiedottaa liiton ja paikallisosastojen ajankohtaisista asioista
 • opastaa paikallisia toimijoita ja kerää palautetta paikallisosastoilta
 • tukee paikallisosastojen opiskelijatoimintaa
 • toteuttaa joka toinen vuosi jäsenkyselyn, jonka avulla toimintaa kehitetään.

Järjestöjaos myös valmistelee liiton hallitukselle esitykset ansiomerkkien saajista, Tulevaisuuden työterveyshoitaja -palkinnon saajasta ja Vuoden työterveyshoitajan valinnasta.

Järjestöjaoksen jäsenet:

 • Niina Meronen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Marja Alanne,  työterveyshoitaja
 • Inka Koskiaho, työterveyshoitaja
 • Jonna Vaalio, työterveyshoitaja
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö.

Kansainvälinen jaos rakentaa liiton kansainvälisiä verkostoja ja kasvattaa suomalaisen työterveyshuollon tunnettuutta ulkomailla. Tavoitteena on myös edistää kansainvälistä yhteistyötä työterveyshoitajien ammatillisen kehittymisen kysymyksissä.

Jaoksen jäseniltä saat tukea, jos suunnittelet työskentelyä tai opiskelua ulkomailla.

Toiminta painottuu Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueella ja Pohjoismaiden välillä tehtävään yhteistyöhön.

Jaoksella on nimetyt edustukset tai luottamustehtävät kv-järjestöissä:

FOHNEU (Federation for Occupational Health Nursing) fohneu.org, johon on integroitu myös pohjoismainen NORDSAM ICOH/SCOHN icohweb.org.

Kansainväliset kongressit ja koulutustilaisuudet

Kansainvälinen jaos osallistuu työterveyshuollon kongressien ja koulutustilaisuuksien järjestelyihin.

Lisäksi se organisoi ryhmämatkoja kansainvälisiin kongresseihin ja avustaa liiton jäseniä laatimaan ja arvioimaan abstrakteja niitä varten. Jos olet itse esiintymässä kongressissa, liitto voi hallituksen päätöksellä myöntää sinulle avustusta matkaa varten.

Kongresseista ja koulutuksista jaos tuo mukanaan ajankohtaista tietoa ja vie vastaavasti suomalaista työterveyshuollon tietotaitoa muihin maihin. Tiedonkeruun hedelmiä julkaistaan esimerkiksi Työterveyshoitaja-lehdessä.

Kansainvälisen jaoksen jäsenet:

 • Pilvi Österman,  perusturvajohtaja, jaoksen puheenjohtaja
 • Mari-Anne (Mai) Anttila, palvelupäällikkö 
 • Anne Hautamäki, työhyvinvoinnin asiantuntija
 • Kirsi Lappalainen, erityisasiantuntija

Muuta aiheesta:

Kansainvälisen Työterveyshuollon Komitean (ICOH) Työterveyshuollon eettiset ohjeet (in English).

Työmarkkinajaoksen tavoitteena on turvata työterveyshoitajille työsuhteen ehdot, jotka vastaavat ammattiryhmän erityiskoulutusta ja työn vaativuutta.

Jaos tekee yhteistyötä Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen Jukon ja YTN:n sekä Vakavan kanssa. Se toimii myös yhteistyössä Terveyspalvelualan Unionin kanssa yksityisellä terveyspalvelualalla.

Työmarkkinajaos:

 • valmistelee tavoitteita työehtosopimusneuvotteluihin
 • järjestää työsuhde-edunvalvontaan liittyvää koulutusta paikallisosaston toimijoille
 • kouluttaa luottamusmiehiä yhdessä Vakavan ja Terveyspalvelualan Unionin kanssa
 • tiedottaa työmarkkina-asioista paikallisosastoille ja jäsenistölle
 • pitää yhteyttä neuvottelujärjestöjen luottamusmiehiin
 • kannustaa jäseniään yhteydenpitoon paikallistasolla akavalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa
 • ylläpitää neuvotteluyhteyksiä työnantajajärjestöihin.

Lisäksi työmarkkinajaos valmistelee hallitukselle esityksiä työsuhde-edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja toteuttaa vuosittaisen palkkakyselyn raportointeineen. Se myös seuraa työsuhde-etujen kehittymistä, työmarkkinoiden tapahtumia ja nostaa tarvittaessa esiin työterveyshoitajien edunvalvonnan kysymyksiä.

Työmarkkinajaoksen jäsenet:

 • Anja Ryhänen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Katri Hallila, työterveyshoitaja
 • Nina Sulonen, työhyvinvointipäällikkö
 • Jaana Taskinen, työterveyshoitaja
 • Eve Becker, järjestöpäällikkö, jaoksen sihteeri

Vaalitoimikunta valmistelee liittojohdon henkilövalinnat.

Vaalitoimikunnan tehtäviin kuuluvat:

 • ehdokkaiden löytäminen yhteistyössä paikallisosastojen kanssa
 • ehdokaslistojen kokoaminen ja ehdokkaiden esittely
 • puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalin valmistelu syysliittokokoukseen.

Vaalitoimikunnan jäsenet

 • Eeva Honkanen, puheenjohtaja, työterveyshoitaja
 • Minna Rajalin, neuvontahoitaja
 • Sihteerinä toimii järjestöpäällikkö Eve Becker