Päättäjille

Päättäjä, tämä viesti on sinulle

Oletko selvillä siitä, kuinka suuri merkitys työterveyshoitajien työllä on Suomen kilpailukyvylle?

Sen lisäksi, että työterveyshoitajat kannattelevat suomalaisten työntekijöiden työkykyä, heidän käsissään on myös leijonanosa siitä innovaatioita versovasta työhyvinvoinnista, jolle maamme koko kilpailukyky rakentuu.

Liittona olemme sitoutuneet työkykyä ja työllisyyttä tukevaan yhteiskuntakehitykseen Työterveys2025 ja TYÖ2030 ohjelmien linjausten mukaisesti. TYÖ2030-ohjelma tarvitsee jatkoa ja uusi ohjelmakausi tulee käynnistää. Työelämän kehittämisen tulisi olla pitkäaikaisstrategiaan perustuvaa, jossa tavoitteena on kehittää maailman parasta työelämää Suomessa.

Valoisaan työtulevaisuuteen tähtäävät vaikuttamisteemamme ovat Työkyky ja Osallistuminen sekä Osaaminen ja Yhdenvertaisuus.

Työkyky ja Osallistuminen

Missiomme työterveyshoitajina on rakentaa asiakasta motivoiva ja kuntouttava työote. Meiltä hän saa tarvitsemaansa oikea-aikaista työkyvyn tukea, pääsee kuntoutuspolulle tai jopa löytää uuden työuran.

Kuntoutusyhteistyön tulisi olla saumaton osa työpaikan työterveysyhteistyötä.

Työterveyshuollon integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään käynnistyi TYÖKE – hankkeessa (Työikäisten palveluiden kehittäminen sotessa) jossa hoitopolkuja on rakennettu järjestelmään. Lisäksi osatyökykyisten työkyvyn tuen hyviä käytäntöjä on tärkeää vakiinnuttaa. TYÖOTE –mallin laajentamista eri potilasryhmiin tulee pyrkiä nopeuttamaan. 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon ammattilaisten on osattava konsultoida näissä kysymyksissä työterveyden ammattilaisia.

Työterveyshuolto tulisi olla moniammatillista yhteistyötä. Käytännössä tämä ei aina toteudu. Kelan tilastot ovat jo monen vuoden ajan osoittaneet, että työterveyshoitajat kantavat liian suuren vastuun työpaikkaselvityksistä.

Työterveyshuoltolakiin tulisikin linjata, että työterveyslääkäri osallistuu työpaikkaselvitykseen, kun kyseessä on työlääketieteellistä arviointia edellyttävä selvitys.

Visiomme on myös, että kaikki työikäiset kuuluvat työterveyshuollon piiriin, ja kaikilla työntekijöillä on työterveyshuoltopalvelut käytettävissään. Myös työttömät työnhakijat ja työuralle pyrkivät opiskelijat hyötyvät työterveyshuollon ohjauksesta ja neuvonnasta sekä työkykyä kartoittavista palveluista.

Pientyöpaikat ovat työterveyshoitajan ydinasiakaskuntaa. Työterveyshoitajan rooli on koordinoida työterveysyhteistyötä ja työntekijän työkykyä – hoitoa ja kuntoutusta.

Toimenpiteet:

  • Luodaan valtakunnalliset indikaattorit työterveyshuollon laadun arviointiin.
  • Varmistetaan riittävät resurssit työntekijöiden työkyvyn tukemiseksi.
  • Määritellään työikäisten hoitopolut valtakunnallisesti.
  • Velvoitetaan työterveyslääkärit osallistumaan altisteisten työpaikkojen työpaikkaselvityksiin.
  • Säilytetään työterveyshuollon ammattihenkilöinä työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri. 

Osaaminen ja Yhdenvertaisuus

Työterveyshuollon kattavuusvajeen (8 %) kuromiseksi alalle tarvitaan lisää työterveyshoitajia.

Työterveyshuollon ammattiryhmien koulutustarve tulee selvittää valtakunnallisesti ja alueuudistus huomioiden. Työterveyshoitajat ovat avaintoimijoita työnantajan järjestämien työterveyspalveluiden toteuttamisessa ja koordinoinnissa. Nykyinen koulutustarjonta ei vastaa tarvetta, ja työterveyshoitajista on jo pulaa.

Esitämme, että työterveyshuollon koulutusstrategia laadittaisiin turvaamaan riittävä osaaminen maassamme.

Työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen rahoitus tulee ratkaista kaikkien ammattiryhmien osalta, ja työterveyshuollosta tulee muodostaa oma koulutusalansa, jota kaikki ammattiryhmät voivat tulevaisuudessa jatko-opiskella. Asiakkaan täytyy voida tulevaisuudessa selvittää työterveyden ammattilaisten pätevyys rekisteristä.

Liitto kannattaa terveydenhoitajatutkinnon muuttamista ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

Terveydenhoitajatutkintoon pohjautuva työterveyshoitajan työ on laaja-alaista asiantuntijatyötä, jonka vaatimustaso kasvaa jatkuvasti.

Työelämän muutokset, asiakkaiden moniongelmaisuus, digitalisaatio, älyteknologian kehittyminen, globalisaatio sekä koordinointivastuu ja monitieteinen työterveysyhteistyö edellyttävät koulutustason nostoa.

Esitämme työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen siirtämistä osaksi ylempää AMK-tutkintoa tai yliopiston tiedekuntaa kuten muualla Euroopassa.

Naisvaltaisilla korkeasti koulutetuilla aloilla on edelleen pienemmät palkat kuin miesvaltaisilla vähemmän koulutetuilla aloilla. Suomalaisen työelämän tasa-arvon ja hoitoalan työtehtävien vetovoimaisuuden parantamiseksi tarvitaan palkkatason selkeää korjaamista.

Koulutustason muutos auttaa palkkaepätasa-arvon korjaamisessa.

Toimenpiteet

  • Siirretään työterveyshuollon pätevöittävän koulutuksen kustannukset yhteiskunnan maksettavaksi.
  • Turvataan riittävä määrä työterveyshuollon pätevöittävää koulutusta.
  • Muutetaan työterveyshuollon pätevöittävä koulutus osaksi ylempää korkeakoulututkintoa.
  • Korjataan työterveyshoitajien palkkataso.
  • Tuetaan työn ja perhe-elämän yhteensovittamista uudistamalla perhevapaajärjestelmä.

Lisätietoja:

Inka Koskiaho, puheenjohtaja
+358 50 536 8226, inka.koskiaho@gmail.com

Eve Becker, järjestöpäällikkö
+358 40 761 7231, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi

ESITE avautuu klikkaamalla esitteen kansikuvaa

Kannanotot