JUKO: Suomi-sote tarvitsee nyt kipeästi tiedolla johtamista – Alan henkilöstöpulaa ei ratkaista paloina vaan hyödyntämällä koko ammatillista ketjua

JUKO ehdottaa Suomeen pysyvää sote-alan arviointitoimintoa. Henkilöstöpulan ratkaisemisessa on huomioitava kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti. Muun muassa hoitotarpeiden ehkäiseminen ennalta kuntoutuksella on olennainen osa osaamisketjua.

Akavalaisia edustava Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO painottaa, että sote-alan henkilöstöpula ei poistu pelkästään koulutuspaikkoja lisäämällä tai esimerkiksi kasvattamalla pikaisesti hoiva-avustajien määrää.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun sote-alan henkilöstöpulaa ratkovaan työryhmään JUKOn edustajina osallistuneet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestön Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio ja Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm huomauttavat, että koko sote-henkilöstöä koskeva tietopohja on Suomessa tällä hetkellä hajanainen ja ettei riittäviä tietoja päätöksenteon tueksi ole saatavilla.

– Tietoon perustuva johtaminen ja päätöksenteko edellyttää tietoa ammateittain, alueittain, palveluittain, sektoreittain, kansallisesti ja hyvinvointialueittain.

JUKO ehdottaakin, että Suomeen perustetaan pysyvä sote-alan arviointitoiminto ja että sille varataan riittävät resurssit.

Arviointitoiminto kokoaisi, sovittaisi yhteen ja analysoisi vuosittain tilastoviranomaisten ja muiden toimijoiden tuottaman tiedon, jonka pohjalta se tuottaisi muun muassa ennusteet sote-henkilöstön määrästä ja tarpeesta.

Henkilöstöpulan ratkaisemisessa on huomioitava myös kaikkien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen tarkoituksenmukaisesti. Muun muassa hoitotarpeiden ehkäiseminen ennalta kuntoutuksella on olennainen osa osaamisketjua.

– Työnjaon on kuitenkin oltava selkeä ja jokaisen sote-ammattilaisen on voitava keskittyä koulutustaan vastaavaan tehtävään, Lääkäriliiton Laura Lindholm huomauttaa.

JUKO korostaa, ettei henkilöstöpula vähene laskemalla alan kelpoisuusvaatimuksia.

– Jatkuvan oppimisen ja työuralla kehittymisen mahdollisuuksien parantaminen on otettava strategiseksi tavoitteeksi koko järjestelmässä ja työpaikoilla. Sekä sosiaali- että terveydenhuollon henkilöstölle on rakennettava malleja tukemaan urakehitystä, Talentian Jenni Karsio tähdentää.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö edustaa kunta- ja hyvinvointialueiden työmarkkinaneuvotteluissa akavalaisia asiantuntijoita, erikoisasiantuntijoita ja esihenkilöitä. Jukolaisia sote-liittoja ovat muun muassa Agronomiliitto, Akavan Erityisalat, Akavan sairaanhoitajat ja TAJA, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Farmasialiitto, Suomen Fysioterapeutit, Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Psykologiliitto, Suomen Puheterapeuttiliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Toimintaterapeuttiliitto, Suomen Työterveyshoitajaliitto, Tekniikan Akateemiset ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut.