Kysely työterveyshoitajille työskentelystä koronapandemian aikaisissa poikkeusoloissa – Työterveyshuollon työturvallisuudessa ja esimiestyössä parannettavaa

Kysyimme työterveyshoitajilta koronapandemian vaikutuksista heidän työhönsä.Saimme vastauksia 395 työterveyshoitajalta. Esimiehiltä saadun tuen ja tiedon puute on koetellut työterveyshoitajia pandemian aikana. Lisäksi työturvallisuudessa on parannettavaa. Liitto suosittelee työterveyshuollon työnantajia ennakoivaan riskien arviointiin ja parempaan varautumiseen biologisilta riskeiltä.

Työturvallisuudesta on huolehdittu melko hyvin, koska kolme neljästä (74 %) vastaajasta koki työnantajan huolehtineen työturvallisuudesta riittävästi koronapandemian aikana. Parannettavaakin löytyi: vastaajat olisivat kaivanneet henkilösuojaimia riittävästi ja varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi kaivattiin toimintaohjeita ja yhteistä keskustelua.

“Suojaimista ohjeistus, yhteneväisyys ontui pitkään – suojaimia ei ollut ensin riittävästi – covid näytteenottajat olivat ensin ihan oman onnensa nojassa…”

“Kuormitukseen olisi pitänyt puuttua.”

Esimiehen tuki puuttui monelta, koska vain puolet (51 %) koki saaneensa esimieheltään riittävästi tukea koronapandemiaan liittyen.

Kuva 1. Koetko saaneesi riittävästi tukea esimieheltäsi koronapandemiaan liittyen?

Vastaajat olisivat kaivanneet yhteistä keskustelua, ohjeita henkilösuojainten käyttöön ja ylipäätään yhteyden pitämistä etätyössä ja kuulumisten kysymistä, kun työyhteisö toimi poikkeusolosuhteissa.

“Ei ole ehtinyt tukea eikä ole ollut säännöllisiä osastokokouksia.”

Eniten olisin toivonut yhteisiä pelisääntöjä. Nyt tuntui siltä, että jokainen teki esim etätöitä omien sääntöjen mukaan. Yhtäkkiä vaan työkavereita ei ollut työpaikalla. Ja asioista ei keskusteltu yhdessä.

Ymmärrystä löytyi myös esimiesten vaikealle tilanteelle:

“Esimiehen tilanne ei ollut häävi eli en syytä häntä. Jatkuvasti muuttuvat toimintatavat ja etätyön tekemisen vaikeus ei johtunut hänestä vaan talon toimimattomista tavoista ja käytänteistä.”

Vastaajat arvioivat esimiehiltä saadun riittämättömän tuen johtuvan koronapandemian aiheuttamasta kiireestä, esimiehiin kohdistuneista lomautuksista sekä etätyöstä. Kiitosta saivat ne esimiehet, jotka pitivät säännöllisesti yhteyttä työntekijöihinsä. Esimiehetkin kaipasivat lisää tukea organisaatioltaan, koska heistä noin kolmannes (31 %) ei ollut saanut riittäväsi koulutusta etäjohtamiseen. Esimiehiä kuormitti myös oma etätyö ja tiedonkulun haasteet.

Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Pilvi Österman huomauttaa, että poikkeustilanteessa johtamiskäytäntöjen merkitys korostuu. Silloin työnantajien tulee antaa erityistä tukea ja koulutusta esimiehille, jotta heillä on mahdollisuus tukea työterveyshoitajien työtä. Koronapandemian aikana esimiestyössä nousivat tärkeiksi etätyön johtaminen ja perehdytys etätyövälineiden käyttöön sekä työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen aktiivisella yhteydenpidolla.    

Muista hyödyntää jäsenetusi!

Koronapandemian aikana ja muulloinkin jäsenten kannattaa hyödyntää liiton tarjoamaa työsuhdeneuvontaa sekä ammatillisia verkostoja, urapalveluita tai hakeutua vaikkapa mentorointiin.  

Lisätietoa: Puheenjohtaja Pilvi Österman, pilvi.osterman@gmail.com, 0400 734 476.