Linjaus työterveyshoitajan työn laadusta ja vaikuttavuudesta julkaistu

Työterveyshoitajien tehtävän vaativuus on kasvanut paljon tulostavoitteiden koventumisen myötä. Lisäksi tehtävässä edellytetään aiempaa laajempaa työkyvyn tuen asiantuntemusta. Työterveyshoitajien työn vaativuuden kasvussa näkyy myös työterveyslääkäreiden ja asiantuntijoiden resurssivaje. Lisäksi yhä suurempi osa työterveyshoitajista koordinoi valtakunnallisia asiakkuuksia, ja asiakkaat edellyttävät entistä vaikuttavampaa työterveysyhteistyötä. Työterveyshoitajat ovat toivoneet liitolta suositusta asiakasmitoituksesta. Suositus tehtiin 2019 jäsenkyselyn tulosten perusteella ja on nyt päivitetty linjauksen muotoon LINKKI. Linjaus ottaa kantaa työterveyshoitajan työn laadukkaan työn edellytyksiin, asiakasyritysten ja henkilöasiakkaiden maksimimäärään sekä laskutusastetavoitteeseen.

Työterveyshoitajien asiakasyritysten ja henkilöasiakkaiden määrä

2021 jäsenkyselyn mukaan vastaajista noin neljänneksellä (24 %) on 11-50 asiakasyritystä, viidesosalla (19 %) 51-100 asiakasyritystä ja 5 prosentilla yli 200 yritystä. Neljällätoista prosentilla ei ole lainkaan asiakasyrityksiä. Tämä kertoo työterveyshuollossa toimivien moninaisista nimikkeistä ja tehtävänkuvista. Ne, joilla ei ole asiakasyrityksiä toimivat muun muassa esimiestehtävissä, päivystäjinä, työhyvinvointikoordinaattoreina tai ensiapukouluttajina. Myös asiakasmäärät jakautuvat; noin viidesosalla vastaajista (21 %) on 601 – 900 henkilöasiakasta, viidesosalla (20 %) on 901 – 1200 henkilöasiakasta. Myös ääripäitä löytyy; 5 prosentilla on 0-300 henkilöasiakasta ja 7 prosentilla yli 1800.

Milloin kuormitus koetaan liialliseksi?

Asiakkaiden ja asiakasyritysten määrä saatiin kyselyssä linkitettyä kokemukseen työn kuormittavuudesta. Tuore jäsenkysely ei anna aihetta kiristää tai väljentää 2019 tehtyjä suosituksia asiakasmääristä. Työterveyshoitajien tehtävien kuormittavuus riippuu myös monesta muusta asiasta kuin henkilöasiakasmäärästä tai asiakasyritysten määrästä.  

Tulostavoitteiden pitäisi olla kohtuulliset

Vuonna 2018 tehdyssä tulostavoitteita koskevassa kyselyssä noin puolet vastaajista koki, etteivät tulostavoitteet sovi heidän työhönsä. Tulostavoitteet eivät perustuneet asiakkaiden kanssa sovittuihin tavoitteisiin, todelliseen työmäärään tai työn laatuun. Tulosvoitteiden tulisi olla kohtuulliset, yksilölliset ja perustua pikemminkin tavoitteiden saavuttamiseen asiakkaiden kanssa kuin taloudellisen tuoton optimointiin. Tulostavoitteiden asettamiseen osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet voivat lisätä työterveyshoitajien työhyvinvointia.

Työterveyshoitajan tehtävä on monipuolinen ja haasteellinen

Työterveyshoitajan työssä vaaditaan laaja-alaista, monipuolisesta tietoa työikäisten ihmisten työkyvyn ja terveyden edistämisestä sekä sairauksien hoitamisesta. Tehtävä edellyttää vastuullista yksintyöskentelyä ja päätöksentekoa.

Työterveyshoitajan tärkeimmät tehtävä- ja vastuualueet ovat:

 • Asiakkuuden hallinta: voimassa oleva sopimus, säännöllinen työterveysyhteistyö sekä työterveyskustannusten seuranta ja kela-korvaukset.
 • Työpaikkaselvitysten säännöllinen toteuttaminen, sisältäen terveydellisen merkityksen arvioinnin ja toimenpidesuositukset moniammatillisena yhteistyönä.
 • Toiminnan suunnittelu ja arviointi yhdessä asiakasyrityksen kanssa  
 • Terveystarkastuskäytännöt sekä työterveyssuunnitelman laatiminen asiakkaalle
 • Työkyvyn arviointi ja työkyvyttömyyden ehkäisy työpaikoilla
 • Työkyvyn ja terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvä osaaminen
 • Yleissairaanhoidollinen osaaminen; työkyvyttömyyden arviointi ja hoidon tarpeen arviointi, hoitajan vastaanotto- toiminta
 • Työelämän kehityksen ja muutoksen tuntemus
 • Kuntoutus- ja terveydenedistämisen ryhmätoiminnan suunnittelu ja koordinointi
 • Työterveysyhteistyön vaikuttavuuden arviointi
 • Laboratorionäytteenotto, tulosten kirjaaminen ja tulosten arviointi. Potilaan ohjaaminen, preanalytiikka.

Lisätietoa:

Puheenjohtaja Pilvi Österman, pilvi.osterman@gmail.com 0400734476
Puheenjohtaja 1.1.2022 alkaen Inka Koskiaho, inka.koskiaho@gmail.com 0505368226
Järjestöpäällikkö Eve Becker, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi 0407617231