Sääntömääräinen syysliittokokous

Aika                 
Perjantai 12.11.2021 klo 17.00. Kokoukseen päästetään sisään klo 16.45–17.00.

Paikka             
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki / etäyhteys.
Etäosallistuminen tapahtuu jäsenkirjeessä myöhemmin lähetettävien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
Etäosallistumista varten tarvitaan älylaite (tietokone/älypuhelin/tabletti ja nettiyhteys.

Ilmoittautuminen
Kokoukseen osallistuminen edellyttää kaikilta osallistujilta, myös paikalle tulijoilta, ilmoittautumista viikkoa ennen (5.11) sähköisellä lomakkeella, joka jaetaan sähköisellä uutiskirjeellä ja kotisivuilla.

Äänioikeus
Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänioikeuttaan voi käyttää liittokokouksessa myös toisen varsinaisen jäsenen antamalla valtakirjalla. Valtakirjoja saa olla enintään viisi (5). Valtakirjat tulee toimittaa toimistoon sähköpostin liitteenä 5.11.2021 mennessä osoitteeseen eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi. Valtakirja löytyy Työterveyshoitajalehdestä 3/2021 sekä jäsenkirjeestä.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2.  Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä muut tarvittavat kokoustoimihenkilöt

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä myönnetään mahdolliset läsnäolo- ja puheoikeudet

4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5. Valitaan liiton puheenjohtaja kaudeksi 2022-2023

6. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle toimikaudeksi 2022-2023

7. Valitaan yksi tilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.

8. Päätetään liiton puheenjohtajan palkkiosta sekä hallituksen ja sen alaisten jaosten ja toimikuntien jäsenten palkkioista.

9. Päätetään vuoden 2022 jäsenmaksujen suuruudesta

10. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2022

11. Sääntömuutos

12. Päätetään liittokokouskutsun julkaisutapa

13. Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsenten vähintään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

14. Kokouksen päättäminen