Terveyspalvelualalla hyväksyttiin uusi työehtosopimus

Terveyspalvelualalla päästiin sopimusratkaisuun Terveyspalvelualan Unionin ja työnantajapuolta edustavan Hyvinvointiala HALIn kanssa. Työterveyshoitajaliitto on yksi Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöistä.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2024 (24 kk). Sopimuskaudella maksetaan kaksi kaikille tulevaa yleiskorotusta.

Ensimmäisen sopimusvuoden sopimuskorotuksena työntekijöille maksetaan 1.10.2022 lukien 2,0 % suuruinen yleiskorotus, joka vastaa yksityisen sektorin piirissä kehittynyttä sopimuskorotusten yleistä linjaa. Myös työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 2,0 %.

Toisena sopimusvuotena työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.6.2023 alkaen vähintään 1,9 %. Vuoden 2023 sopimuskorotus on kuitenkin sidottu ns. verrokkisektorin (teknologiateollisuus ja kemian perusteollisuus) tuleviin sopimusratkaisuihin siten, että mikäli niissä muodostunut korotustaso ylittää 1,9 %:n tason, niin ns. ylimenevä osuus lisätään vuoden 2023 sopimuskorotuksiin. Tästä ns. ylitteestä 70 % maksettaisiin yleiskorotuksina ja 30 % työnantajakohtaisesti paikallisena eränä. Jos mahdollisen paikallisen erän jakamisesta ei päästäisi yksimielisyyteen, maksettaisiin em. osuus yleiskorotuksena 1.11.2023.

Perhevapaauudistuksen huomiointi

Uudessa työehtosopimuksessa huomioidaan myös eduskunnan hyväksymän ja 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen uudet säädökset. Synnyttäneen vanhemman etuudet eivät heikkene, vaan hänelle maksetaan palkallisena raskausvapaan ajalta 40 arkipäivää ja vanhempainvapaan ajalta 32 arkipäivää. Ns. toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee 32 arkipäivään. Sopimusratkaisu tukee sukupuolineutraalia perhekäsitystä ja parantaa vanhempien keskinäistä tasa-arvoa sekä helpottaa perheiden työn ja arjen yhteensovittamista.

Vuosilomamääräykset muuttuvat edellisen sopimuksen linjausten mukaisesti

Vuosilomien kertymisessä siirrytään 1.4.2022 alkaen vuosilomalain mukaisesta arkipäivälaskennasta (6 päivää/vko) lomapäivälaskentaan (5 päivää/vko). Niin sanottujen lauantaipäivien laskennasta luovutaan ja vuosiloma merkitään jatkossa vain työpäiville (enintään 5 päivää/vko). Uusi järjestelmä sopii nykyaikaiseen työelämään, jossa työtä tehdään pääsääntöisesti viitenä päivänä viikossa.

Lomapäiviä ovat maanantain ja perjantain väliset päivät lukuun ottamatta arkipyhiä. Kertyneiden vuosilomapäivien määrä saadaan jatkossa suoraan taulukosta täysien lomanmääräytymiskuukausien mukaisesti. Vastaava järjestelmä on ollut julkisella sektorilla käytössä jo useita vuosia. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön 1.4.2022 alkaen kertyneiden vuosilomien osalta.

Henkilöstön edustajien asema ja korvaukset paranevat 

Henkilöstön edustajia eli luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja koskevia sopimusmääräyksiä selkeytettiin ja täsmennettiin. Henkilöstönedustajien palkkioita korotetaan kumpanakin sopimusvuonna n. 4 % yleiskorotusten maksatusaikoina eli 1.10.2022 ja 1.6.2023. Sopimusratkaisussa korostetaan luottamusmiesten ja työnantajan edustajien paikallisen yhteistyön tärkeyttä. Terveyspalvelualan Unionin jäsenliittojen jäsenten on myös aiempaa helpompaa valita keskuudestaan Unionilainen luottamusmies.

Muita muutoksia

Työaikamääräyksissä varallaoloa koskien poistettiin kirjaus ns. asuntovarallaolosta ja määrääväksi jää ns. vasteaika, missä ajassa työhön on ryhdyttävä hälytyksen tullessa. Hälytyskorvaus puolestaan nousee 20 euroon 1.10.2022 alkaen.

Lisäksi moniin muihin työehtosopimusmääräyksiin tehtiin tarkennuksia ja selvennyksiä, mm. työaikamääräyksiin, paikalliseen sopimiseen, vuosilomamääräyksiin, sairauspoissaoloihin, matkustussääntöön, palkkasopimukseen ja erityisesti sen erityistekijälisiä koskeviin määräyksiin. Paikallisen sopimisen määräykset koottiin erilliseksi liitteeksi, jotta paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on helpompi työpaikoilla hahmottaa ja niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää työyhteisön kehittämiseksi.

Sopimuskaudella työskenteleväksi työryhmäksi sovittiin Työehtosopimuksen kehittäminen -työryhmä, jossa käsitellään 4 teemaa: Työehtosopimus, paikallinen sopiminen, työpaikan hyvät käytänteet ja työhyvinvointi. Työryhmä seuraa myös terveyspalvelualan sekä julkisen sektorin palkkakehitystä ja arvioi alan palkkatason kilpailukyvyn säilyttämistä.

Lisätietoja: 

järjestöpäällikkö Eve Becker, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi, 0407617231