Työelämän moninaiset haasteet työkyvylle edellyttävät työterveyshuollossa ammattilaisten yhteistyötä

Yhteisessä julkilausumassaan Työterveyshoitajaliitto, Työterveyslääkäriyhdistys, Psykologiliitto ja Työfysioterapeuttiyhdistys nostavat moniammatillisen yhteistyön kehittämisen keinona parantaa työterveyshuollon laatua.


Kuvassa Minna Pihlajamäki, Pilvi Österman, Merja Blomqvist ja Mia Rautiainen

Työterveyshuollon ammattilaiset suunnittelevat palvelut yhdessä asiakkaiden kanssa. Niin työpaikkojen kuin työntekijöidenkin tarpeet huomioidaan.

Moniammatillinen työterveyshuolto vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa työyhteisön toimivuutta, kun se on

  • oikea-aikaista
  • tarvelähtöistä siten, että asiakasorganisaation tarpeisiin vastataan asiantuntemuksen omaavien ammattilaisten palveluilla
  • suunniteltu asiakasorganisaation kanssa yhteistyössä.

Yhteistyön tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta tulee seurata ja arvioida hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Työnantajat vastaavat työterveyshuollon järjestämisestä ja siihen käytettävistä resursseista. Minimissään palvelut tulee järjestää ennaltaehkäisevänä ja työkykyä tukevana työterveyshuollon palveluna. Yhä useammin tämä tapahtuu yhdessä yksityisten lääkäriasemien kanssa: yrityksistä jo yli puolet järjestää työterveyshuoltonsa yksityisen lääkäriaseman kanssa.

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -asetuksen tulee olla osa työterveyshuollon palveluntuottajien johtamis- ja laatujärjestelmää. Työterveyshuolto on moniammatillista toimintaa, ja johtamisrakenteiden pitää tukea sitä.

Työterveyshuollon sisältöä, laatua ja toiminnan vaikuttavuutta ei riittävästi seurata, minkä osoittaa työsuojeluviranomaisten tarkastuksissa ilmenneet puutteet.

  • Työpaikan tarpeisiin perustuva työterveyshuollon yhteistyö ja toiminta ratkaistaan usein kustannusten perusteella, sillä toimintaa saattaa ohjata kokemukseen perustuva tieto sekä aiemmat toimintamallit.
  • Toiminnasta saatavaa hyötyä ja vaikuttavuutta tulee arvioida säännöllisesti toimintaa kuvaavien raportointien avulla yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa.
  • Työnantaja päättää työterveyshuollon asiantuntijoiden, kuten esimerkiksi työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin, käytöstä. Työterveyshuollon moniammatillisuus takaa palveluiden oikea-aikaisuuden ja laadun, jota seurataan säännöllisesti.

Työterveyshuollon korvausjärjestelmä uudistuu vuonna 2020, jolloin painotetaan ennaltaehkäisevän toiminnan korvattavuutta. Sen myötä koko palvelujärjestelmällä on mahdollisuus uudistumiseen. Painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisevään toimintaan. Työterveyshuollon moniammatillista toimintaa tulee kehittää kohti parempaa vaikuttavuutta ja koettuja asiakashyötyjä.

Kelan työterveyshuollon tilastot ovat pitkään osoittaneet työterveyshoitajien vastaavan työpaikkaan kohdistuvasta ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuten työpaikkaselvityksestä ja toimintasuunnitelmasta lääkäreiden keskittyessä vastaanotolla tehtävään työhön. Asiantuntijoiden rooli työterveyshuollossa ei ole riittävän selvä. Työterveysyhteistyössä tulee toteuttaa hyvää työterveyshuoltokäytäntöä, jossa moniammatillinen toiminta on keskeistä.

Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry, Suomen Työterveyshoitajaliitto ry, Työfysioterapeutit ry ja Suomen Psykologiliitto ry luovuttavat tämän yhteisen julkilausuman. Yhdistyksemme ovat toimineet pitkään työterveyshuollon kehitystyössä ja työelämän vaikuttajina. Olemme voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä, joiden missiona on suomalaisen työterveyshuollon kehittäminen huomioiden työterveyshuollossa työskentelevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten osaaminen ja näkemykset. Luovutamme julkilausumamme työterveyshuollon moniammatillisessa koulutuspäivässä Helsingissä.

Helsingissä 14.11.2019

Minna Pihlajamäki                                                   Pilvi Österman
Puheenjohtaja                                                         Puheenjohtaja
Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry.                    Suomen Työterveyshoitajaliitto ry.

Merja Blomqvist                                                      Annarilla Ahtola
Puheenjohtaja                                                        Puheenjohtaja
Työfysioterapeutit ry.                                              Suomen Psykologiliitto ry.