Työterveyshoitajaliiton lausunto Hyvää työterveyshuoltokäytäntöä koskevista asetusmuutoksista

Suomen Työterveyshoitajaliiton lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle Hyvää työterveyshuoltokäytäntöä koskevista asetusmuutoksista VN/22989/2021 sekä VN/22989/2021-STM-1

Suomen Työterveyshoitajaliitto katsoo Hyvän työterveyshuoltokäytäntö asetusmuutoksen tukevan työterveyshuollon tavoitteita työkyvyn tukemiseksi. Asetuksen 8 § muutoksella työterveyshuollon velvoitteeksi annetaan hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden yhteensovittaminen, seuranta ja arviointi osana työkyvyn tukea ja seurantaa. Tämä vastuu edellyttää tietojärjestelmien toimivuutta, siten, että työterveyshuolto pystyy ja saa luvan käsitellä kyseisiä hoitotietoja. Potilasta tulee potilaslain mukaan yhteisymmärryksessä ja potilaan suostumus tietojen luovuttamiseen vaikuttaa työterveyshuollon mahdollisuuksiin seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Toimintayksiköiden organisatoriset rajat eivät voi olla esteenä työterveyshuollon velvollisuuden toteuttamiselle.

10 §

Suomen Työterveyshoitajaliitto katsoo, että asetusmuutos ohjauksen ja neuvonnan antamiseksi työpaikoille ja työntekijöille, työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimesta edistää työterveysyhteistyön vaikuttavuutta. Tämä edellyttää kuitenkin, että työterveyshuollon ammattihenkilöillä ja asiantuntijoilla on riittävät tiedot vaikuttavista työterveysyhteistyön menetelmistä sekä työkyvyn hallinnan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä.

Liitto katsoo työpaikan kanssa tehtävän vuoropuhelun merkittäväksi muutokseksi, jossa yhteistyöstä annettava palaute voi toimia kehittämisen välineenä. Tämä voi kuitenkin luoda uusia eettisiä ongelmia työterveysyhteistyöhön. Asetuksella tulisi korostaa myös työnantajan roolia ja vastuuta työterveysyhteistyön vaikuttavuuden edistämiseksi. Asetus ei tuo tätä liiton mielestä riittävästi esille.

13 a §

Työterveyshuollossa toimivien fysioterapeuttien koulutuksesta annettava pätevyysvaatimus on liiton mielestä erittäin perusteltu ja edellytys työterveyshuollossa ammattihenkilönä toimimiselle. Liiton mielestä Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan tulisi alkaa valmistelemaan esitystä, jolla työterveyshuollon pätevöittävä koulutus siirrettäisiin yhteiskunnan rahoitettavaksi. Tämä muutos tukisi tämän asetusmuutoksen toteutumista.

Helsingissä 19.10.2021

Suomen Työterveyshoitajaliitto ry
Puheenjohtaja Pilvi Österman