Työterveyshoitajaliitto sote-valiokunnan asiantuntijakuulemisessa työterveyshuoltolain muutoksesta

Suomen Työterveyshoitajaliitto on ollut STM:n TEM:n, Työterveyslaitoksen sekä työterveyshuollon muiden järjestöjen ohella kuultavana Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa, koskien lakimuutos esitystä HE 259/2020 vp, jolla työfysioterapeutit muutettaisiin työterveyshuollon ammattihenkilöksi 1.1.2022 alkaen.

Suomen Työterveyshoitajaliitto ei ole antamissaan lausunnoissaan kannattanut esitettyä lakimuutosta. Lakimuutosesityksellä pyritään edistämään työfysioterapeutin mahdollisuutta toimia työterveyshuollossa itsenäisesti työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioinnissa sekä hoidon ja kuntoutuksen seurannassa ja arvioinnissa. Esitys ei liiton näkemyksen mukaan edistä työterveyshuollon vaikuttavuutta, eikä tue työterveyshuollon moniammatillista toimintatapaa, varsinkaan kun esitys ei koske työterveyspsykologeja. Lakimuutosesitys ei myöskään perustu työterveyshuollon vaikuttavuuden tutkimukseen, jossa työkyvyn tuen laajuuden tarve olisi huomioitu, varsinkaan, kun koronan kaikkia vaikutuksia työikäisiin ei vielä tiedetä.

Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Pilvi Österman on ilmaissut liiton kielteisen kannan perusteluineen sote-valiokunnalle 9.3 järjestetyssä asiantuntijoiden kuulemistilaisuudessa.