Työterveyshoitajan työssä kuormittavat asiakasmäärä, kiire, puutteelliset resurssit sekä digitaaliset järjestelmät

Liiton maaliskuussa 2023 tehdyssä jäsenkyselyssä nousi esiin, että työterveyshoitajien työssä on sekä määrällisiä että laadullisia jaksamista haastavia kuormitustekijöitä.

Asiakasyritysten ja asiakkaiden määrä

Vastaajista noin neljäsosalla (24 %) on 11–50 asiakasyritystä, neljäsosalla (24 %) 51–100 asiakasyritystä ja yhdellä prosentilla yli 200 yritystä. Yhdellätoista prosentilla ei ole lainkaan asiakasyrityksiä (Kuvio 1). Tämä kertoo työterveyshuollossa toimivien moninaisista nimikkeistä ja tehtävänkuvista. Ne, joilla ei ole asiakasyrityksiä, toimivat muun muassa esihenkilötehtävissä tai erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Kuvio 1. Asiakasyritysten määrä

Henkilöasiakasmäärät jakautuvat niin, että noin neljännesosalla (23 %) vastaajista on 601–900 henkilöasiakasta ja viidesosalla (22 %) on 901–1200 henkilöasiakasta. Myös ääripäitä löytyy; 3 prosentilla on 0–300 ja 10 prosentilla yli 1800 henkilöasiakasta (Kuvio 2).

Kuvio 2. Henkilöasiakkaiden määrä

Mikä olisi kohtuullinen asiakasmäärä?

Työn määrän koki joko paljon tai liian paljon kuormittavaksi reilu neljännes vastaajista (27 %). Sopiva (ei liikaa eikä liian paljon) määrä kuormitusta oli vain 15 prosentilla vastaajista.
Henkilöasiakkaiden ja asiakasyritysten määrä linkitettiin kyselyssä niihin vastaajiin, joiden mielestä työ on liian kuormittavaa. Kokemus työn kuormittavuudesta ei kasva samassa suhteessa asiakasyritysten määrän kanssa, mutta henkilöasiakkaiden määrän lisääntyessä työn kuormittavuus näyttää kasvavan (Kuvio 3). Näiden tietojen pohjalta päivitämme liiton suosituksen asiakasmitoituksesta.

Kuvio 3. Työn määrän kuormittavuus vs. asiakasmäärä

Työn sisällöstä löytyy kuormitustekijöitä

Työn sisällön koki kuormittavana 56 % vastaajista. Avoimien vastausten perusteella voidaan todeta, että työn sisällön ja vaatimusten osalta eniten kuormitusta koetaan aikataulupaineistettuun tekemiseen liittyen. Vastauksissa nousi esille muun muassa seuraavia syitä: työtä ei ehdi suunnittelemaan kunnolla, päivät ovat pirstaleisia, tauot jäävät ajoittain pitämättä ja tekemätön työ painaa mielessä. Tulostavoitteiden aiheuttama kuormitus nousi edelleen yhdeksi kuormitustekijäksi. Siihen liittyen nostettiin esille myös työn tekemiseen liittyvien tilastojen, ei pelkän tuloksen, vaan laajasti eri tilastojen kyttääminen. Tulostavoitteisiin liittyen kuormitusta aiheuttavat myös kustannustehokkuus sekä erilaiset työterveyshuoltosopimukset, jotka haastavat tulokseen pääsemisen.

Yhdeksi kuormitustekijäksi nostettiin myös moniammatillisen tekemisen haasteellisuus liittyen resurssien puutteellisuuteen työterveyslääkärien ja työterveyspsykologien osalta. Resurssitilanteen takia työnkokonaisuuksien hallinta jää työterveyshoitajan vastuulle ja siihen liittyen myös kalenterointi, josta työterveyshoitajille tulee tunne sihteerinä toimimisesta.

Kognitiivista kuormitusta lisää työterveyshoitajien työssä jatkuvat muutokset, johon työntekijöitä ei osallisteta, digitalisaation lisääntyminen ja siihen liittyen uuden opettelu, johon ei ole resursoitu aikaa. Esille nousi myös digitalisaatioon liittyen keskeneräiset ohjelmat ja niiden puutteellinen toiminta. Henkilöasiakkaiden jaksamis- ja mielenterveysongelmien lisääntyminen haastaa työterveyshoitajien osaamista, mikä lisää kokemusta työskentelystä oman osaamisen ylärajoilla. Työterveyshoitajat toivovat lisää ammatillista täydennyskoulutusta, perehdytykseen panostamista sekä esihenkilön tukea haastavissa tilanteissa.

Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja Inka Koskiaho muistuttaakin työnantajia panostamaan johtamiseen ja erityisesti ikäjohtamiseen. Myös riittävästä ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjoamisesta on tukea kiivastahtisessa työelämässä jaksamiseen. Järjestöpäällikkö Eve Becker kertoo jäsenten väsyvän liiallisiin asiakasmääriin ja tulostavoitteisiin. Liitosta eroavissa on yhä enemmän alan vaihtajia. Työn pitovoimaa olisi tärkeää lisätä kohtuullistamalla työmäärää, panostamalla perehdytykseen ja huolehtimalla siitä, että asiakkuudet jakautuvat työntekijöille tasaisesti niiden kuormittavuuden suhteen.

Lisätietoja antavat

Puheenjohtaja Inko Koskiaho, inka.koskiaho@gmail.com, 050 5368226
Järjestöpäällikkö Eve Becker, eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi, 040 7617231.