Työterveyshoitajien osallistuminen lakisääteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen laskusuunnassa

Suomen Työterveyshoitajaliiton maaliskuussa 2021 toteuttaman jäsenkyselyn mukaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistuminen on viimeisten vuosien aikana vähentynyt huolestuttavasti.

Työterveyshuollon ammattihenkilön ja asiantuntijan työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ammattihenkilö ja asiantuntija osallistuvat riittävästi, (1383/2001; 5§), ammattitaitoaan ylläpitävään täydennyskoulutukseen. Tämä koskee myös itsenäisenä ammatinharjoittajana työterveyshuoltotehtävissä toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä. Työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden, terveydenhoitajien, fysioterapeuttien ja psykologien tulisi osallistua täydennyskoulutukseen keskimäärin 7 päivää vuodessa.

Osallistuminen lakisääteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen on laskenut viime vuosina. Liiton selvityksen mukaan seitsemän vuotta sitten yli puolet vastaajista oli edeltävän vuoden aikana osallistunut koulutukseen asetuksen mukaisesti. Kahden vuoden päästä osuus oli laskenut kolmasosaan (35 %) ja tuoreimmassa tämän vuoden kyselyssä painunut alle kolmasosaan (29 %). Lähes puolet ei ole käynyt yhtään ammatillista täydennyskoulutuspäivää edeltävän vuoden aikana. On erittäin huolestuttavaa, että työterveyshoitajat eivät pääse tarvitsemaansa täydennyskoulutukseen.


Osallistuminen lakisääteiseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen asetuksen mukaisesti (7 pvää/v) %:

Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan ammattia tukevaa, suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista. Työnantajat kouluttavat myös sisäisesti, mutta esimerkiksi organisaation omiin järjestelmiin perehdyttäminen ei ole ammatillista täydennyskoulutusta.  

Kouluttautuminen on tärkeää niin yksilön kuin organisaationkin kannalta, jotta pysytään mukana vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. Myös työntekijöillä on velvollisuus kouluttautua ja pitää ammatillista osaamista yllä. Työterveyshoitajien kannattaakin seurata liiton koulutustapahtumia ja sopia ajoissa koulutukseen osallistumisesta esimiehen kanssa.

Osa työnantajista ei varaa tarvittavia määrärahoja ammatillista täydennyskoulutusta varten. Koulutukseen tulee varata myös riittävästi aikaa työn mitoituksessa. Työterveyshoitajaliitto esittää, että kaikilta työterveyshuollon työnantajilta tullaan jatkossa vaatimaan toteutuneen ammatillisen täydennyskoulutuksen tilastoimista. Lisäksi Työterveyshoitajaliitto esittää, että Sosiaali- ja terveysministeriöön perustettaisiin työterveyshuollon täydennyskoulutusrekisteri asetuksen toteutumisen seuraamiseksi. Myös työterveyshuollon pätevöitymiskoulutuksen suorittaneiden määrää tulisi seurata rekisterillä.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Pilvi Österman, pilvi.osterman@gmail.com, 0400 734476.

Lähde: Jäsenkyselyn raportti on luettavissa kokonaisuudessaan Työterveyshoitajalehdestä 2/2021 ja liiton kotisivuilta . Raportti koostuu liiton joka toinen vuosi tehtävästä jäsenkyselystä, jonka aineisto on kerätty maaliskuussa 2021. Vastaajia oli kolmasosa jäsenistöstä.