Työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö koostuu useista laeista, joilla säännellään työsuhteen ehtoja.

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jossa säädetään työsopimuksen tekemisestä. Muuta keskeistä työlainsäädäntöä ovat:

  • työaikalaki
  • vuosilomalaki
  • työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa säätävät yhteistoimintalait eri sektoreille (kunta, valtio, yksityinen)
  • opintovapaalaki
  • laki yksityisyyden suojasta työelämässä

Työpaikan työturvallisuuteen liittyvistä asioista säädetään Työturvallisuuslaissa. Myös työsuojelun yhteistoiminnasta ja työterveyshuollosta on omat lakinsa. Lakeihin liittyy myös alemman asteisia säädöksiä kuten asetuksia.

Työsuhteessa noudatetaan työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta

Ajantasaisen lainsäädännön ja yleissitovat työehtosopimukset löydät valtion säädöstietopankista Finlexistä. Yleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jota myös alan järjestäytymättömän eli työnantajaliittoon kuulumattoman työnantajan tulee noudattaa.