Työsuhdeneuvonta

Oletko jo Työterveyshoitajaliiton jäsen? Jäsenenä saat henkilökohtaista palvelua työsuhdeasioissasi.

Työsopimusta tehdessäsi saatat kohdata mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Palkkaan, työaikaan tai vuosilomaan liittyvät asiat voivat olla ajankohtaisia myös työsuhteen aikana. – Ovatko yt-neuvottelut alkamassa tai onko työnantajasi vaihtumassa ja sinulle kerrotaan, että kysymyksessä on liikkeen luovutus?

Jäsenenä voit olla yhteydessä liitton järjestöpäällikköön saadaksesi neuvoja ja opastusta (eve.becker@tyoterveyshoitajat.fi, +358 40 761 7231). Tarvittaessa myös lakiapu on käytettävissäsi.

Liity jäseneksi!

Työmarkkina-avain

Työmarkkina-avaimesta löydät sekä työntekijän että työnantajan tärkeimmät oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa.

Menestystä työelämässä – sovituin pelisäännöin -sivuston ovat tuottaneet yhteistyössä työnantajia ja työntekijöitä edustavat työmarkkinakeskusjärjestöt. Saat sieltä yleistä tietoa työsuhteen ehdoista kuten työajoista, palkoista ja vuosilomista sekä työelämän pelisäännöistä ja työpaikan yhteistoiminnasta. Voit tutustua myös siihen, miten työmarkkinajärjestelmä toimii.

Tutustuthan myös työsuhteessasi noudatettavaan työehtosopimukseen.

Työsopimus

Työsopimus voidaan tehdä joko kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti.

Suositeltavaa on, että työsopimus tehdään aina kirjallisesti ja osapuolten tulisi käydä se huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista.

Työsopimuslaki – Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan; TEM

Pääsääntö on, että työsopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi ja irtisanomisen varaiseksi. Määräaikaiselle työsopimukselle on työnantajalla oltava aina peruste, joka voi olla esim. sijaisuus tai työn kausiluontoisuus. Jos kyseessä on pysyvä työvoiman tarve, työsopimusta ei voida tehdä työnantajan aloitteesta määräaikaisena. Työntekijän pyynnöstä työsopimus voidaan aina tehdä määräaikaisena, eikä siihen tarvita pyynnön lisäksi muuta perustetta.

Määräaikainen työsopimus sitoo molempia osapuolia sovitun määräajan loppuun asti.

Poikkeus: Määräaikaiseen työsopimukseen voidaan sopia irtisanomisaika. Kun irtisanomisajasta on nimenomaisesti sovittu, myös määräaikainen työsopimus on irtisanottavaissa kuten toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Koeaika

Työnantaja ja työntekijä voivat työsopimusta tehdessään sopia enintään kuuden kuukauden mittaisesta koeajasta.

Jos työntekijä on kuitenkin koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. 

Pidentämisestä on ilmoitettava työntekijälle ennen kuin koeaika päättyy.

Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika saa olla korkeintaan puolet sopimuksen kestosta, ei kuitenkaan yli kuutta kuukautta.

Koeajan tarkoituksena on, että osapuolet – työnantaja ja työntekijä – voivat varmistua siitä, että työsuhde vastaa työsopimuksen tekohetkellä saatua käsitystä.

Koeaikapurku

Koeajalla kumpi tahansa osapuoli voi purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi ilman työsopimuslain mukaisia työsuhteen päättämismenettelyjä. Purkuperuste ei kuitenkaan saa olla syrjivä eikä epäasiallinen. Sen tulee olla koeajan tarkoitus huomioon ottaen asiallinen peruste.

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jos näitä ei ole määritelty kirjallisessa työsopimuksessa.

Keskeisiä työnteon ehtoja ovat mm.

  • työsuhteen alkamisaika
  • määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
  • työntekijän työtehtävät
  • työntekopaikka
  • palkka
  • säännöllinen työaika
  • vuosiloman määräytyminen
  • irtisanomisaika
  • sovellettava työehtosopimus

Selvitys on annettava toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa sekä yli kuukauden jatkuvissa työsuhteissa, viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä.